De bescherming van uw privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens is overeenkomstig art. 5c van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (hierna " de wet privacy " genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting.

Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Waterloolaan 115.

 

 

U hebt een klacht?

Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over onze werking, dan kan u beroep doen op onze interne klachtenbehandeling door middel van een eenvoudige melding naar ons emailadres info@mefino.be of aan de balie van ons kantoor.

Al deze klachten worden speciaal opgevolgd in een logboek, en worden behandeld op de interne vergaderingen van ons kantoor.

Indien u verkiest uw klacht extern te formuleren, kan u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71 - Fax +32(0)2 547 59 75.