Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00.

AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is in het kader van onze activiteiten als onafhankelijk verzekeringsmakelaar gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en delen u in dit verband volgende informatie mee:

 

 1. Aangeboden producten en diensten
  1. Informatie over het begrip "verzekeringsbemiddeling"
   Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
  2. Nummers van de takken en de titulatuur
   1. Ongevallen
   2. Ziekte
   3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
   4. Casco rollend spoorwegmaterieel
   5. Luchtvaartuigcasco
   6. Casco zee- en binnenschepen
   7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
   8. Brand en natuurevenementen
   9. Andere schade aan goederen
   10. BA motorrijtuigen
   11. BA luchtvaartuigen
   12. BA zee- en binnenschepen
   13. Algemene BA
   14. Krediet
   15. Borgtocht
   16. Diverse geldelijke verliezen
   17. Rechtsbijstand
   18. Hulpverlening
   21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
   22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
   23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
   26. Kapitalisatieverrichtingen
   27. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
  3. Polisvoorwaarden:
   Via onze pagina "ONZE PARTNERS" vindt u via de link op de websites van onze partners de belangrijkste algemene verzekeringsvoorwaarden.
 2. Informatie over het belangenconflictenbeleid
  De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. In de afzonderlijke nota "Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor" op deze webpagina kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
 3. Vergoeding 
  Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website.
  * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft

 

 

Belangenconflictenbeleid

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID -gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet.  Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 


2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling.  Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

 

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

 

4. Wat is de procedure?

 

 

 

     
5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u door ons kantoor geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.  U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.